Usługi

Prawo karne
Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Wabiszewska zapewnia: obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych: w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu, obronę na etapie postępowania wykonawczego: w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, obronę w sprawach karno-skarbowych, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem, reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego, pomoc prawną dla osób zatrzymanych.

Prawo cywilne
Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Wabiszewska świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa cywilnego i rodzinnego i opiekuńczego oferując: reprezentowanie i doradztwo we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego ( rozwód, separacja, alimenty, podział majątku dorobkowego stron, sprawy ze stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi ), reprezentowanie i doradztwo w sprawach cywilnych z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań, sporządzanie pozwów, wniosków i oraz pism procesowych, sporządzanie zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania i stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, przygotowywania projektów umów oraz ich negocjowanie oraz sporządzanie opinii prawnych.

Prawo gospodarcze
Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Wabiszewska zapewnia pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego, bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych, dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych, projektowanie, opiniowanie oraz uczestnictwo w negocjowaniu umów, sporządzenie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, przygotowanie pism procesowych oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Sądem.

Prawo administracyjne
Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Wabiszewska oferuje sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych, reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji, przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu przed organami administracji.